Informatie over WSNP

Artikelen

De afdrachtplicht bij verlenging van de looptijd van de Wsnp

B.J. Engberts, SchuldSanering 2008/4


De gedwongen schuldregeling van artikel 287a (2)

B.J. Engberts, SchuldSanering 2009/3


Jurisprudentieoverzicht Dwangregeling (art. 287a)

John Wisseborn - oktober 2010


Noot bij Hof Arnhem 2 april 2009, LJN BI0804 - plegen misdrijven tijdens schuldsanering

B.J. Engberts, SchuldSanering 2009/4


Noot bij Hof Den Bosch 15 april 2009, LJN BI 1472 - tussentijdse beëindiging met 100% uitdeling of schone lei

B.J. Engberts, SchuldSanering 2009/5


Noot bij HR 17 april 2009, LJN BH2958- Cassatie bewindvoerder, ontvankelijkheid

B.J. Engberts, SchuldSanering 2009/4


De renvooiprocedure bij de kantonrechter: waarom niet?

B.J. Engberts, Trema 2011/10


Wettelijke normering van buitengerechtelijke incassokosten

B.J. Engberts, Trema 2012/6


De levensverzekering in faillissement

Mr D.M.I. de Waele en Mr. B.J. Engberts, Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtspraak 2011/3


Boeken

Overzicht van recent verschenen of binnenkort te verschijnen boeken aangaande de Wsnp.

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering
Dit boek geeft een volledige en overzichtelijke behandeling van de gehele Faillissementswet.
Aan de hand van voorbeelden en casusposities wordt de regeling van alle drie de insolventieprocedures verduidelijkt.
Voor beroepsbeoefenaren die vooral met de schuldsaneringsregeling te maken hebben, is kennis van de bepalingen over faillissement onontbeerlijk.
Immers, meer dan honderd artikelen over faillissement zijn van overeenkomstige toepassing verklaard in de schuldsaneringsregeling.
Deze procedures lopen daarom voor een niet onbelangrijk deel parallel.
Met dit boek is de vereiste kennis bij de hand.
Beide auteurs hebben ruime ervaring met het faillissementsrecht, zowel in het onderwijs als in de rechterlijke macht.
Mevrouw Van Buchem-Spapens was wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Tilburg en daarna rechter en raadsheer in het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch; thans is zij raadsheer in de Hoge Raad.
De heer Pouw heeft jarenlang faillissementsrecht gedoceerd aan de Universiteit Maastricht en was ruim tien jaar raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch, waar hij onder meer betrokken was bij de behandeling van een groot aantal schuldsaneringszaken.
Prijs € 50,00

Van schuldsanering tot schone lei – Een praktische beschrijving van de Wsnp
Dit boek geeft een praktische beschrijving van het gehele Wsnp-traject en is onmisbaar voor iedereen die zich professioneel met de Wsnp bezig houdt. Deze tweede geheel herziene druk is een bewerking van de eerste druk van H.H. Dethmers uit 2005.
De auteur van dit boek, mr. Margreet Teitler-van Bommel, is sinds 2005 nauw betrokken bij de Wsnp. Zij heeft drie jaar gewerkt als Wsnp-bewindvoerder op een advocatenkantoor in Amsterdam. Daarna is zij als advocaat en faillissementscurator gaan werken. Zij is redactielid van het tijdschrift Wsnp Periodiek en lid van Insolad.
Prijs € 29,50

Prof. Bob Wesssels – Wessels, Insolventierecht, deel IX, derde druk
Wessels Insolventierecht IX, 3e druk, 2012, over de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, bevat een systematische behandeling van de schuldsaneringsregeling, zoals opgenomen in de Faillissementswet.
Prijs € 97,50
 
 
 
 
 

SDU Commentaar Insolventierecht – diverse auteurs waaronder Arnoud Noordam
Sdu Commentaar Insolventierecht is een combinatie van een boek en een online uitgave met praktisch en diepgaand, artikelsgewijs commentaar over het gehele insolventierecht. Bovendien is per artikel een overzicht te vinden van jurisprudentie en literatuur. De auteurs richten zich met dit commentaar op advocaten, curatoren, rechters en bankjuristen werkzaam in de insolventiepraktijk en professionals in de schuldsaneringspraktijk. In deze uitgave wordt wet- en regelgeving artikelsgewijs becommentarieerd. Per artikel wordt ook een overzicht van relevante jurisprudentie en literatuur gegeven.
Prijs € 254,00 (incl. BTW)

 

Tekst en Commentaar Insolventierecht – diverse auteurs waaronder Berend Engberts
Betreft de tiende druk die in december 2016 uitkwam. Deze uitgave bevat onder andere een artikelsgewijs commentaar op de Faillissementswet. De geheel geactualiseerde bijlagen bevatten nuttige informatie en wenken voor de insolventiepraktijk. Prijs € 219,00 (incl BTW)
 
 
 
 
 

Praktijkboek insolventierecht – mr. J. M. Marsman en mr. A.R. van der Winkel
In dit deel van het Praktijkboek Insolventierecht (februari 2011) worden doel en werking van de WSNP behandeld: welke schuldenaar kan onder welke omstandigheden in aanmerking komen voor een “schone lei”. Derde druk met veel jurisprudentie en een uitgebreidere behandeling van het materiële recht. Prijs los deel € 62,50 (incl. BTW)
 
 
 
 

Th. A. Pouw en J. Israel – Boom Basics Insolventierecht 2013
Boom Basics zijn kleine handzame boekjes die snel inzicht bieden in een rechtsgebied. De schema’s en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn het startpunt voor juridische kennis. Deze derde druk verscheen in oktober 2013.
Pag. 291
Prijs ongeveer € 13,00
 
 
 
 

Diverse auteurs onder redactie Arnoud Noordan – Schuldsanering (ex-)ondernemers
Dit boek (in de reeks Recht en Praktijk Insolventierecht) biedt beschouwingen over tal van praktische vragen, zoals de buitengerechtelijke schuldsanering en het dwangakkoord en de rol van de fiscus daarbij, de mogelijke schorsing van een ontruiming of afsluiting van water, electra of gas respectievelijk loonbeslag onder de werkgever, de vereisten die aan ondernemers worden gesteld om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (belastingschulden; boekhouding), de bedrijfsvoortzetting respectievelijk -liquidatie in de schuldsanering en de vraagstukken die zich voordoen bij de vennootschap onder firma in de WSNP. Auteurs: mr.dr. A.J. Noordam (red.), G. Benedictus, A. van Eijsden, mr. B.J. Engberts, prof. J. Kilborn, mr.drs. C.E. Lamur, mr.dr. E.C.M. Wolfert.
 
 
 
 
Monitor Wsnp – Elfde meting over het jaar 2014
De elfde meting van de Wsnp-monitor naar goed gebruik een actualisering van en een aanvulling op eerder verschenen verslagen over de Wsnp. In deze meting wordt allereerst een update gegeven van:

 • de ontwikkelingen op het gebied van de Wsnp in het gerapporteerde jaar (hoofdstuk 2);
 • het aantal verzoeken, toewijzingen, afwijzingen, niet-ontvankelijk-verklaringen en intrekkingen vanaf 2011: in totaal en naar rechtbank uitgesplitst (paragrafen 3.1 en 3.2);
 • de gegevens uit de Centrale Database Schuldsanering (CDS) van de Raad, Bureau Wsnp inclusief een onderzoek naar de verschillen tussen kortlopende en langlopende schuldsaneringen (paragrafen 3.3 tot en met 3.5 en hoofdstuk 4);
 • het aantal dwangakkoorden, moratoria en voorlopige voorzieningen vanaf 2011, in totaal en van het meest recente jaar naar rechtbank uitgesplitst. Het gaat hier om het aantal verzoeken, toekenningen, afwijzingen, intrekkingen en niet-ontvankelijkverklaringen tot en met 2015 (hoofdstuk 5); en
 • de instroom en afdoening in hoger beroep van weigering toepassing en tussentijdse beëindiging (hoofdstuk 6).

Daarnaast worden in deze monitor de resultaten besproken van aanvullend onderzoek dat gedaan is naar:

 • de invordering door het CJIB en DUO (hoofdstuk 7),
 • de handelwijze van crediteuren op het moment dat zij worden geconfronteerd met een wanbetaler (hoofdstuk 8),
 • de duurzaamheid van de schone lei (hoofdstuk 9).

Tekst (pdf) is via deze link gratis te downloaden.

Monitor Wsnp – Twaalfde meting over het jaar 2015
(tekst is via deze link gratis te downloaden) De twaalfde meting van de Wsnp-monitor vormt – zoals gebruikelijk – een actualisering van en een aanvulling op de in 2015 verschenen elfde meting (zie hiervoor).Dit zijn de vaste set gegevens. Daarnaast worden de resultaten besproken van aanvullend onderzoek dat gedaan is naar:

 • de samenloop van Wsnp-bewind en beschermingsbewind (hoofdstuk 7);
 • de toeslagen van de Belastingdienst (hoofdstuk 8); en
 • noteringen bij Bureau Krediet Registratie (hoofdstuk 9).

Tekst (pdf) is via deze link gratis te downloaden.

Voorlopige voorzieningen en dwangregeling in het schuldsaneringsrecht – Berend Engberts
Dit proefschrift (2015) bevat een uitvoerige beschrijving van en studie naar de art. 287 lid 4, 287a en 287b Fw. Door zijn opzet en veelvuldige verwijzing naar praktijk en jurisprudentie bevat het veel nuttige informatie voor ieder die te maken heeft met voorlopige voorzieningen of de dwangregeling in het schuldsaneringsrecht.
Prijs: € 75,00.
Tekst is ook gratis te downloaden (pdf) via: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/33279

Algemene informatie en faillissementsverslagen
http://www.curatorennet.nl
http://www.schuldinfo.nl

Uitspraken over de Wsnp
http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

Recofarichtlijnen en standaardformulieren
http://www.wsnp.rvr.org/recofa.cfm?section=bewindvoerder

Informatie over insolventies algemeen
http://www.bobwessels.nl
Gratis nieuwsbrief Kluwer ‘Inzicht in insolventie’

Informatie over recht en rechtspraak in de EU
https://e-justice.europa.eu/home.do